Bezpieczne połączenie SSL
« Wróć do sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.WKONTENERACH.PL oraz WKONTENERACH.SALESCRM.PL


 1. INFORMAJCE OGÓLNE, DEFINICJE

 1. Użyte w niniejszym regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

 1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, składająca Zamówienia i dokonująca zakupu Produktów w Sklepie;

 2. Konsument – Klient jako osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową albo osoba fizyczna zawierająca Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, która nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

 3. Produkt – produkty fizyczne (materialne), produkty elektroniczne (treści cyfrowe) dostępne w Sklepie;

 4. Polityka prywatności – oznacza dokument Właściciela traktujący o prawach i obowiązkach Klientów oraz o procesach zachodzących w związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientów przez Właściciela oraz o wykorzystywaniu plików „cookies”. Polityka prywatności dostępna jest pod adresem: https://wkontenerach.salescrm.pl/page/polityka-prywatnosci;

 5. Rękojmia – odpowiedzialność Właściciela wobec Klienta nie będącego jedocześnie Konsumentem, z tytułu wady fizycznej lub prawnej Produktu wyrażona w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny;

 6. Rękojmia konsumencka – odpowiedzialność Właściciela wobec Konsumenta, z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży wyrażona w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

 7. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem sklep.wkontenerach.pl oraz wkontenerach.salescrm.pl za pośrednictwem którego Klient składa Zamówienia na zakup Produktów;

 8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów zawarta pomiędzy Właścicielem a Klientem z wykorzystaniem Sklepu;

 9. Właściciel – Damian Naprawa prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą APAREO Damian Naprawa, adres: Czajkowa 24, 39-332 Tuszów Narodowy, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 8172196938, REGON 386228913, e-mail: damian@szkoladockera.pl, tel.: +48 787009989, prowadzący sprzedaż za pośrednictwem Sklepu;

 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Produktu.

 11. Użytkownik – to osoba fizyczna, której zostanie przyznany dostęp do Platformy edukacyjnej w przypadku gdy nie jest ona tożsama z Klientem;

 12. Platforma edukacyjna – serwis internetowy będący własnością Właściciela, działający w sieci web pod adresem https://akademia.wkontenerach.pl, będący usługą opartą na dostępie warunkowym w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym, będąca jednocześnie usługą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, umożliwiający korzystanie przez Klienta lub Użytkowników z dostępu do treści cyfrowych, w szczególności kursów online, do których usługę dostępu Klient może zakupić wyłącznie za pomocą Sklepu.

 1. Materiały użyte do prezentacji produktów, tj.: zdjęcia, opisy i inne są częścią Sklepu, stanowią własność jego Właściciela i chronione są prawami autorskimi. Zabrania się ich używania w celach handlowych lub prezentacji w jakichkolwiek mediach bez zgody Właściciela.

 2. Ceny znajdujące się przy Produktach wyrażone są w polskich złotych i podane są w wartościach brutto wraz z podatkiem VAT. W przypadku Produktów fizycznych ceny nie obejmują kosztów przesyłek.

 3. Na potrzeby ułatwienia wykładni praw i obowiązków odnoszących się do Konsumentów, za Konsumenta będącego osobą fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, która nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, uznaje się Konsumenta który najpóźniej w ciągu 3 dni po złożeniu Zamówienia, skieruje do Właściciela oświadczenie w formie co najmniej dokumentowej (e-mail/SMS) o braku zawodowego charakteru dla zawieranej Umowy sprzedaży. W przeciwnym wypadku podmiot ten uznaje się za Klienta bez uprawnień konsumenckim wyrażonych w pkt. 6 i 7. 

 

2. KORZYSTANIE ZE SKLEPU

 1. W celu złożenia Zamówienia na stronie internetowej Sklepu należy dokonać wyboru Produktów, podejmując kolejne czynności techniczne na podstawie wyświetlanych Klientowi komunikatów i informacji zawartych na stronie internetowej Sklepu.

 2. Klient w celu zakupu Produktów zbiera je do tzw. koszyka. Koszyk to element Sklepu, gdzie Klient przenosi Produkty, które zamierza zakupić. Klient w każdej chwili może obejrzeć zawartość koszyka, dodać bądź usunąć Produkty, a także od razu przejść do procesu złożenia Zamówienia.

 3. W toku procesu Zamówienia Klient precyzuje szczegóły Zamówienia takie jak: adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności i inne.

 4. Klient w toku procesu Zamówienia może dokonać rejestracji. Rejestracja może być niezbędna do późniejszego korzystania z Produktów elektronicznych.

 5. Rejestracja Klienta w Sklepie umożliwia zapamiętanie w bazie danych Sklepu danych osobowych Klienta oraz historii jego Zamówień, a także umożliwia dostęp do Produktów elektronicznych.

 6. Podczas rejestracji Klient zobowiązany jest podać unikalne i znane tylko sobie hasło. Proces rejestracji jest szyfrowany odpowiednim protokołem.

 7. Klient jest odpowiedzialny za nieudostępnianie swojego hasła osobom trzecim oraz ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje finansowe i prawne takiego udostępnienia.

 

3. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia na Produkty przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez złożenie Zamówienia z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu bądź poprzez wiadomość e-mail na adres damian@szkoladockera.pl

 2. Warunkiem niezbędnym do złożenia Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia. Zamówienie z błędnie wypełnionym formularzem może nie zostać zrealizowane.

 3. Wypełniając formularz Klient ma obowiązek podania prawidłowych danych osobowych, adresu e-mail, telefonu kontaktowego, dokładnego adresu zamieszkania oraz adresu dostawy (jeżeli jest wymagany i różny od adresu zamieszkania).

 4. Podany adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego mogą zostać wykorzystane jedynie do kontaktu w procesie realizacji Zamówienia, chyba że Klient wyrazi zgodę na kontakt w innych celach (np. newsletter).

 5. Kupujący przed akceptacją Zamówienia zostanie poinformowany o:

 1. głównych cechach Produktu,

 2. łącznej cenie lub wynagrodzeniu za Produkt wraz z podatkami, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach,

 3. możliwości odstąpienia od umowy.

 1. Klient wyraża wolę zawarcia Umowy sprzedaży poprzez naciśnięcie przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub równoważnego.

 2. Złożenie zamówienia nie jest równoważne z zawarciem Umowy sprzedaży, lecz stanowi złożenie oferty zawarcia takiej umowy.

 3. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Właściciela, o czym Klient jest informowany poprzez wiadomość e-mail potwierdzającą dokonanie zakupu.

 4. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się w chwili zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym Właściciela bądź przez innego operatora płatności.

 5. W przypadku niedostępności części Produktów objętych Zamówieniem Klient zostanie poinformowany o stanie Zamówienia i podejmie decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości Zamówienia).

 6. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Produktów. Realizacja Zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych Zamówień na te Produkty, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

 7. Do zawarcia Umowy sprzedaży dojedzie również na wypadek udostępnienia Klientowi przez Właściciela treści cyfrowych w zamian za przekazanie danych osobowych Klienta (najczęściej poprzez zapis na newsletter) na poczet wskazanego uprzednio celu przetwarzania. Umowę sprzedaży tego typu uważa się za zawartą z chwilą udostępnienia danych. W takiej sytuacji postanowienia regulaminu będą mieć analogiczne zastosowanie jak do Umowy sprzedaży, w której zapłata za Produkt następuje w pieniądzu. Na wypadek gdyby Klient chciał nabyć treść cyfrową, lecz nie życzył sobie udostępnienia danych osobowych w zamian za treści cyfrowe, Właściciel zaprasza do kontaktu bezpośredniego w celu ustalenia ceny. 

 

4. CENY, PŁATNOŚCI I DOSTAWA

 1. Wszystkie ceny Produktów podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów do Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, stosowania unikalnych kodów promocyjnych dostępnych poza Sklepem. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub akcji promocyjnych. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.

 2. Do każdego zakupu dokonanego przez Klienta dołączany jest dowód zakupu:  paragon dla osób prywatnych lub faktura VAT dla firm – przesyłane drogą elektroniczną. Na żądanie Klienta dowód zakupu zostanie doręczony w wersji papierowej.

 3. Klient może dokonać płatności za zakupione Produkty w następujący sposób:

  1. przelewem poprzez elektroniczny system tpay.com

  2. przelewem poprzez elektroniczny system PayU

  3. płatność kartą kredytową/debetową poprzez elektroniczny system stripe.com

  4. przelew bankowy

  5. system elektronicznych płatności paypal.com

  6. blik

 4. Zamówienia na Produkty elektroniczne realizowane są po otrzymaniu płatności poprzez wysyłkę Produktu lub instrukcji skorzystania z Produktu w wiadomości e-mail. Wysyłka Produktu następuje niezwłocznie po otrzymaniu płatności, do 24 godzin od chwili otrzymania płatności.

 5. Dostawa Produktów fizycznych następuje w sposób wybrany przez Klienta w toku składania Zamówienia. Koszt dostarczenia przesyłki podawany jest Klientowi po dokonaniu wyboru Produktów oraz po dokonaniu wyboru sposobu zapłaty.

 6. Wysyłka Produktów fizycznych następuje niezwłocznie po otrzymaniu płatności, nie później niż w terminie do 10 dni roboczych po otrzymaniu płatności. Do czasu dostawy Produktów fizycznych należy doliczyć czas realizacji dostawy przez podmiot świadczący usługi dostawy. Czas dostawy, jej koszt oraz podmiot świadczący usługi dostawy zostanie podany w toku składania Zamówienia.

 7. Dostawa Produktów fizycznych odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

 8. Właściciel w sytuacji stosowania obniżek cen zobowiązuje się wskazywać obok obniżonej ceny danego Produktu także jego najniższą cenę obowiązującą w okresie ostatnich 30 dni przed dniem wprowadzenia obniżki.  

 

5. PLATFORMA EDUKACYJNA

 1. Korzystanie z dostępu do niektórych usług zakupionych za pośrednictwem Sklepu, w szczególności kursów online, jest możliwe wyłącznie poprzez Platformę edukacyjną.

 2. Uzyskanie dostępu do Platformy edukacyjnej jest możliwe wyłącznie przez:

 1. Klienta, który podczas procesu zakupu oświadczył, iż akceptuje regulamin Platformy edukacyjnej oraz zapoznał się z jej Polityką prywatności - w takim przypadku dostęp jest przyznawany automatycznie;

 2. Użytkownika wskazanego przez Klienta, który zawarł w sposób opisany w § 3 regulaminu Umowę sprzedaży i zakupił usługę dostępu do usługi świadczonej za pomocą Platformy edukacyjnej, lecz zdecydował się przypisać ją do wskazanego przez siebie Użytkownika.

 1. Konto Użytkownika Platformy edukacyjnej jak i dostępne za jego pośrednictwem usługi:

 1. funkcjonują na podstawie niezależnej umowy - zgodnie z regulaminem Platformy edukacyjnej;

 2. nie mogą być przedmiotem cesji lub zbycia na jakąkolwiek inną osobę fizyczną.

 1. Konto Użytkownika Platformy edukacyjnej funkcjonuje w oparciu o niezależną umowę, zgodnie z regulaminem Platformy edukacyjnej akademia.wkontenerach.pl.

 

6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument może zrezygnować w drodze odstąpienia od Umowy sprzedaży z Produktu kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres siedziby Sklepu lub na adres e-mail podany w regulaminie.

 2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą.

 3. W razie odstąpienia od zawartej Umowy sprzedaży dotyczącej Produktu fizycznego Konsument zobowiązany jest zwrócić Produkt najpóźniej w terminie 14 dni od dnia, w którym od umowy odstąpił.

 4. Właściciel gwarantuje zwrot ceny i kosztów uiszczonych przez Konsumenta, w tym kosztów dostarczenia sprzedanych Produktów Konsumentowi. 

 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 6. Wszelkie zwroty należności będą regulowane przez Właściciela nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, za pomocą takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu. Zwrot należności nie jest związany z dodatkowymi kosztami. Właściciel może wstrzymać się ze zwrotem należności otrzymanych przez Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

 7. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi:

 1. wobec umów o świadczenie usług, jeżeli Właściciel wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, przed upływem okresu na odstąpienie;

 2. wobec umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, przed upływem okresu na odstąpienie.

 

7. REKLAMACJE

 1. Właściciel ma obowiązek dostarczyć Produkt zgodny z Umową sprzedaży.

 2. Właściciel nie udziela gwarancji posprzedażnej dla towarów i usług.

 3. Konsument może w ciągu dwóch lat od doręczenia mu Produktu składać reklamacje dotyczące zakupionego Produktu lub samego procesu zakupowego opisanego w regulaminie.

 4. W przypadku gdy Umowa sprzedaży przewiduje dostarczanie Produktu w sposób ciągły, musi on pozostawać zgodny z Umową sprzedaży przez oznaczony w Umowie sprzedaży czas jego dostarczania.

 5. Jeżeli otrzymany Produkt w chwili dostarczenia jest niezgodny z Umową sprzedaży tj. sprzeczny z treścią udzielonej Rękojmi konsumenckiej, Konsument może skorzystać z praw przysługujących mu w ramach Rękojmi konsumenckiej..

 6. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej Właściciela.

 7. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Konsumenta, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Właściciel wezwie Konsumenta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

 8. Właściciel ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia.

 9. Konsument może:

 1. żądać  doprowadzenia Produktu do jego zgodności z Umową sprzedaży;

 2. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, gdy:

 1. doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową sprzedaży jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;

 2. Właściciel nie doprowadził Produktu do zgodności z Umową sprzedaży  zgodnie z pkt 1;

 3. brak zgodności Produktu z Umową sprzedaży występuje nadal, mimo że Właściciel próbował doprowadzić Produkt do zgodności z Umową sprzedaży;

 4. brak zgodności Produktu z Umową sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy sprzedaży bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w pkt 1;

 5. z oświadczenia Właściciela lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z Umową sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

 1. Rękojmia na Produkty wobec Klientów, nie będących Konsumentami zostaje wyłączona, a w przypadku niedopuszczalności wyłączenia zostaje ograniczona w najszerszym prawnie dopuszczalnym zakresie.

 

 1. WYMAGANIA TECHNICZNE, FUNKCJONALNOŚĆ I INTEROPERACYJNOŚĆ TREŚCI CYFROWYCH, ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Właściciel świadczy na  rzecz  Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu zawarcia umowy o dostarczenie produktów elektronicznych oraz fizycznych oraz korzystania z niektórych produktów elektronicznych.

 2. Do zawarcia Umowy sprzedaży nie jest konieczne posiadanie konta w Sklepie.

 3. Świadczenie usługi dostępu do funkcjonalności Sklepu następuje nieodpłatnie. Nabycie Produktów dostępnych w Sklepie następuje odpłatnie.

 4. Do złożenia Zamówienia i skorzystania z funkcjonalności Sklepu, a także do skorzystania z Produktów elektronicznych, konieczne jest:

  1. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (do dokonywania zakupów w Sklepie),

  2. przeglądarka internetowa uwzględniająca bieżące aktualizacje, z włączoną obsługą języka JavaScript,

  3. włączona obsługa cookies w przeglądarce,

  4. dostęp do Internetu,

  5. zainstalowanie aplikacji umożliwiających odczytywanie plików PDF,

  6. możliwość odtwarzania materiałów wideo (do korzystania z niektórych Produktów elektronicznych).

 5. Sklep wykorzystuje pliki cookies w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu obsługi Klientów. Klient może w każdej chwili samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies – określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.

 6. Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Sklepu, wysyłając wiadomość e-mail pod adres damian@szkoladockera.pl

 7. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od jej otrzymania na adres wskazany w reklamacji.

 8. Właściciel zastrzega sobie prawo do uprzedniej weryfikacji opinii/komentarzy zastawianych w ramach Sklepu, a odnoszących się do zakupu lub używania opiniowanego/komentowanego Produktu. Właściciel może między innymi uzależniać publikację opinii/komentarza od podania indywidualnego numeru Zamówienia. Zweryfikowane opinie/komentarze posiadać będą  odpowiednią adnotację.

 

9. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

 1. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu realizacji Umowy sprzedaży oraz zapewnienia dostępu do produktów elektronicznych.

 2. Właściciel Sklepu wydaje newsletter, w którym zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty i nowych Produktów. Newsletter jest wysyłany tylko do Klientów, którzy wyrazili chęć jego otrzymywania. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania newslettera.

 3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie w celu, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi zrealizowanie Zamówienia. Dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies opisane są w Polityce Prywatności.

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

 2. Właściciel wskazuje, że wszelkie Produkty dostępne w Sklepie chronione są prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie Produktów bez zgody ich twórcy stanowi naruszenie praw autorskich i może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną.

 3. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Właścicielem a Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, przy czym Właściciel dopuszcza drogę postępowania mediacyjnego. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej lub do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, a także może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Właścicielem, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.

 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 5. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Właścicielem a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.

 6. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.